پنجشنبه، دی ۰۳، ۱۳۸۸

مگر چند نفر هستند کسانی که بتوانی رک و پوست کنده بهشان بگویی ایمیل های فُرواردی شان را نخوانده پاک می کنی و ازت دلخور نشوند هیچ
بعد باز هم هی برایت ایمیل بزنند و تو هی پاکشان کنی و یک لبخند یواشکی روی لبهات بنشیند
.

هیچ نظری موجود نیست: