دوشنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۰

فرهنگ عاشقی

It's not the words... it's the experience

تا کی می خواهیم در کافه های تنگ تاریک با سقف های کوتاه، کز کرده، کلمات عاشقانه قی کنیم و اسمش را بگذاریم لحظات عاشقانه! لحظه عاشقانه این نیست به خدا.. لحظه عاشقانه؟ می تواند یک لبخند راست راستی زیر آفتاب باشد، با چشم هایی که از نور خورشید آب افتاده و دماغی که چین خورده.. لحظه عاشقانه می تواند در یک پیاده رو شلوغ زیر شرقه باران متولد شود. لحظه عاشقانه خودش می آید. در گوشه های تنگ و تاریک و تنها دنبالش نباید گشت. هیچ کجا نباید گشت.. خودش پرت می شود وسط زندگی شلوغ هرروز... عشقی اگر باشد
.