پنجشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۹۰

همه پروانه ها اولش کرم بودند. لابد برای خودشان روی زمین قر می دادند و زندگی می کردند. لابد گاهی هم قلتی روی زمین می خوردند و پروانه ای در آسمان آبی می دیدند و آهی می کشیدند و.. بعد؟ از یکجایی شروع می شود، بی که حواسش باشد.. یک روز به خودش می آید می بیند زمین به آن فراخی.. تنگ و تاریک است.. یک روز به خودش می آید..
می دانید؟ فکر می کنم حالا توی پیله باشم..
.

هیچ نظری موجود نیست: