جمعه، شهریور ۱۵، ۱۳۹۲

کوتاه

بدی شهرهای بزرگ این است که آدم های تنها در گوشه های دورش گیر میافتند. 
.

هیچ نظری موجود نیست: